Khách hàng & Đối tác

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham Vietnam)

AmCham Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, phi đảng phái, tồn tại để phục vụ bạn, những thành viên của chúng tôi. Chúng tôi là thành viên của AmCham Châu Á Thái Bình Dương (AAP) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ.

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và đóng vai trò là tiếng nói của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.